حضور شرکت تدبیر اندیشان درسا در هجدهمین دوره نمایشگاه IPAS